Hétfő - Péntek, 8:00 - 15:00
Hívjon minket most +36-20/443-11-78

Jogi Háttér


5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről
(…)
11. §29 (1)30 Rendezvénybiztosítást az országos tisztifőorvos által kiadott működési engedéllyel rendelkező szervezet láthat el.
(1a)31 A 3. § (3) bekezdés f) pontja szerinti, rendezvény egészségügyi biztosítása keretében végzett tevékenység ellátásáért, ideértve a mentési terv elkészítését és az abban való közreműködést - ha e rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik - a (4a) bekezdés, valamint a 11/A. § szerinti térítési díjat kell fizetni.
(2)32 Rendezvény egészségügyi biztosítását végző mentőszervezet ezen tevékenysége megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban írásban értesíti a tevékenység végzési helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervet és az OMSZ illetékes mentőszervezetét, megjelölve a rendezvény pontos helyszínét, időpontját, típusát, valamint a rendezvény biztosítását ellátó egység vagy egységek rendezvény alatti elérhetőségét, továbbá nyilatkozik arról, hogy milyen háttér (szállítói kapacitás) áll rendelkezésre a biztosítás során.
(3)33 A (2) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztása, a 11/A. §-ban foglalt mentési terv hiánya, valamint a rendezvény biztosítása során történő egyéb szabálytalanság esetén a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek működési engedélyt kiadó hatóság az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint jár el.
(4)34 Az OMSZ látja el
a) az állami rendezvények,
b) az európai vagy nemzetközi sportrendezvények,
c)35 az autó-, motor-, illetve lovassport-rendezvények,
d) az egyidejűleg több helyszínen megvalósuló szabadtéri rendezvények,
e) a kiemelt védelemben részesülő diplomáciai személyek vagy csoportok belföldi látogatását kísérő rendezvények,
f) az előre láthatóan 10 000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények,
g) a 2. melléklet 1.6.8. pontja szerinti, mentőhelikopter készenlétét megkövetelő rendezvények,
h) a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló kormányhatározat szerinti rendezvények egészségügyi biztosítását.
(4a)36 A rendezvény egészségügyi biztosításáért - ide nem értve a (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendezvényt - a rendezvény szervezője az egészségügyi biztosítást ellátó mentési tevékenységet végző szervezet által meghatározott térítési díjat fizet. A térítési díj összegéről a rendezvény szervezőjét a szolgáltatás igénybevétele előtt írásban tájékoztatni kell.
(4b)37 A (4a) bekezdés szerinti térítési díj meghatározására
a) a rendelkezésre állási idő,
b) a szükséges mentőegység típusa és száma,
c) a szükséges személyzet képzettsége és száma,
d) a rendezvény helyszínei és a szolgáltató rendezvénybiztosítást ellátó telephelye közötti távolság,
e) a rendezvény helyszínei és az ellátó egészségügyi intézmény távolsága,
f) a rendezvény területének nagysága, a domborzat jellege,
g) a várható résztvevők száma,
h) a rendezvény jellege,
i) a rendezvény időtartama
figyelembevételével és a rendezvénybiztosítás részletes szabályait tartalmazó 2. melléklet szerinti feltételek alapján kerül sor.
(5)38 A rendezvény megfelelő egészségügyi biztosításáért a rendezvény szervezője felelős. Amennyiben a rendezvénybiztosítás során ellátott beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor erről a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek - ide nem értve a gyalogőrséget - kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha a tervezett oxiológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, az OMSZ igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője köteles az OMSZ számára megtéríteni. Ez alól kivételt képez a katasztrófa helyzet.
(6) A rendezvénybiztosítás részletes feltételeit a 2. melléklet tartalmazza.
11/A. §39 (1)40 A rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezetnek 5000 fő feletti létszámú rendezvény esetén - ha az OMSZ ilyet nem készített, akkor az OMSZ illetékes szervének bevonásával - mentési tervet kell készítenie, amelyet a rendezvény megkezdése előtt legalább 5 munkanappal a rendezvény szervezőivel és a biztosításba bevonásra kerülő más szakmai szervezetekkel egyeztetnie kell. Mentési terv készíthető 5000 fő alatti létszámú rendezvény esetén is.
(2) A mentési tervet az adott rendezvény jellegére, a résztvevői létszámra, a földrajzi körülményekre és a rendezvény időpontjában várható időjárásra figyelemmel kell elkészíteni.
(3)41 A mentési tervnek tartalmaznia kell
a) a tervezett rendezvény jellegét, helyét, időpontját,
b) a résztvevők becsült számát,
c) a rendezvénybiztosításhoz tervezett mentőegységek számát, típusát, típusok szerinti bontásban és darabszámmal,
d) a rendezvénybiztosításban résztvevők számát, egészségügyi képzettség szerinti bontásban,
e) a részletes helyszínrajzot, amely tartalmazza az oda- és elvezető, továbbá a menekülési és kiürítési útvonalakat,
f) a tervezett mentőegységek elhelyezését és kapcsolattartásuk módját,
g) a mentőhelikopter számára biztosított leszállási lehetőség helyét, amennyiben annak biztosítása szükséges,
h) a rendezvénybiztosítást vezető személy nevét, szakképzettségét, elérhetőségét,
i) a társszervekkel való kapcsolattartás rendjét.
(4)42 Az (1) bekezdés szerinti mentési terv elkészítéséért, illetve az OMSZ közreműködéséért az (5)-(7) bekezdés szerinti térítési díjat kell fizetni.
(5)43 Ha helyszíni szemlét kell tartani, akkor a mentési terv elkészítéséért a rendezvény szervezői által a mentési tervet készítő mentési tevékenységet végző szervezet részére fizetendő térítési díj összege
a) 1000-5000 fő egyidejű részvétele esetén 15 000 Ft,
b) 5001-10 000 fő egyidejű részvétele esetén 17 000 Ft,
c) 10 001-50 000 fő egyidejű részvétele esetén 22 000 Ft,
d) 50 001 fő egyidejű részvételétől 43 000 Ft.
(6)44 Ha a rendezvény helyszínén az adott évben már megtartott helyszíni szemle miatt új helyszíni szemlét nem kell tartani, akkor a mentési terv elkészítéséért fizetendő térítési díj összege
a) 1000-5000 fő egyidejű részvétele esetén 9000 Ft,
b) 5001-10 000 fő egyidejű részvétele esetén 10 000 Ft,
c) 10 001-50 000 fő egyidejű részvétele esetén 11 000 Ft,
d) 50 001 fő egyidejű részvételétől 16 000 Ft.
(7)45 Az (1) bekezdés szerinti esetben szükséges, az OMSZ mentési terv elkészítésében való közreműködéséért a rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezet által az OMSZ részére fizetendő térítési díj összege
a) 12 000 Ft, ha helyszíni szemlét kell tartani,
b) 7000 Ft, ha a rendezvény helyszínén az adott évben már megtartott helyszíni szemle miatt új helyszíni szemlét nem kell tartani.
11/B. §46 A 11. § (4) bekezdés h) pontja szerinti rendezvények egészségügyi biztosítását az OMSZ térítés nélkül végzi. A díjfizetés alóli mentesség az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz, amely közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható.
12. § (1) Ez a rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba.
(2)47 A 11. § (4) bekezdés h) pontja szerinti rendezvények egészségügyi biztosításának 11. § (4a) bekezdése és 11/B. § szerinti díjmentessége az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) szabályaival összhangban nyújtható.
(3) E rendelet hatálybalépésekor mentési tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató legkésőbb 2006. július 1-jétől köteles az 1. számú melléklet szerinti személyi és tárgyi feltételeket biztosítani.
(…)
2. melléklet az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez67 Rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja
1. Rendezvénybiztosítás:
1.1. A rendezvénybiztosítás az 1. melléklet II/B. pontja szerinti mentőegységekkel - a transzplantációs mentőgépkocsi kivételével - és oxiológiai ambulanciával látható el.
1.2. Az oxiológiai ambulancia a rendezvényen egészségügyi ellátásra szoruló, legalább 5 személy vizsgálatára és megfigyelésére alkalmas, szükség esetén halottak elkülönítésére szolgáló egészségügyi ellátó egység, ahol a folyamatos ivóvíz- és áramellátás, világítás, valamint vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközök biztosítottak.
1.2.1. Az oxiológiai ambulancia személyi és tárgyi feltételei:
1.2.1.1. Személyi feltétel:
- vezetője: oxiológus vagy oxiológus és sürgősségi orvostan szakorvos,
- személyi állománya: legalább 2 fő orvos vagy mentőtiszt, 2 fő mentőápoló.
1.2.1.2. Tárgyi feltételek:
Megegyezik a legalább 5 fő ellátásához szükséges mértékben kibővített gyógyszer- és kötszerkészletű rohamkocsi felszereléssel, a hordágy, hordszék, lapáthordágy, gyermek gerincágy (board), gyermek méretű végtagrögzítő sínkészlet, vakuummatrac kivételével, valamint többletfelszereléssel.
1.2.1.2.1. Többletfelszerelés:
- legalább 2 db vizsgálóágy,
- legalább 2 db vizsgálólámpa,
- legalább 3 db fektetőágy,
- legalább további 4 db, minimum 7 l oxigénpalack,
- legalább 4 db pulzoximéter,
- szinkron és aszinkron üzemmódban használható defibrillátor, őrző monitorral legalább további 1 db.
1.3. A rendezvénybiztosítást végző szolgáltató az 1.5. és 1.6. pontban foglaltak betartásán túl a rendezvénybiztosítás ellátására további mentőjárműveket is bevonhat.
1.4. A rendezvénybiztosítás vezetője rádió-, illetve telefonkapcsolatot tart a területileg illetékes OMSZ Irányító Csoporttal.
1.5. A rendezvény szervezője a helyszín biztosításában résztvevőkkel történő folyamatos kapcsolattartás érdekében - a szervezők közül - felelős vezetőt jelöl ki.
1.6. A rendezvény biztosításának szintjei:
1.6.1.68 Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve jogszabály az esemény, sportesemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.
1.6.2.69 1000-5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. Vízi, vízen történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó biztosítása is szükséges.
1.6.3.70 5001-10 000 fő részvétele esetén egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.
1.6.4.71 10 001-50 000 fő részvétele esetén egy rohamkocsi, egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.
1.6.5.72 50 001-200 000 fő közötti létszámú rendezvény esetén, minden megkezdett 50 000 főnként további egy-egy eset- és egy-egy mentőgépkocsi, valamint 100 000 főnként további egy rohamkocsi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a mentőegységek elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.
1.6.6.73 200 000 fő feletti létszám esetén minden megkezdett 100 000 főnként további egy-egy roham- és egy-egy esetkocsi, valamint két mentőgépkocsi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a mentőegységek elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. Ebben az esetben az egyik rohamkocsi mentőorvosi gépkocsival helyettesíthető.
1.6.7. 50 000 főt meghaladó rendezvény esetén oxiológiai ambulancia biztosítása szükséges.
1.6.8. Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén - a fokozott veszélyforrásra figyelemmel - egy mentőhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik, mentőgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja 10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi intézmény 20 percen belül földi mentőjárművel nem érhető el.
1.6.9. 1000 fő feletti rendezvény biztosítása csak olyan mentőegységgel látható el, ahol a személyzet minden tagja 6 havi átlagban legalább havi 24 óra kivonuló szolgálatot teljesít, OMSZ által irányított mentőegység tagjaként.
2. Gyalogőrség
2.1. Az egészségügyi ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen résztvevők száma 1001 főnél kevesebb. Ezen létszám felett az 1. pontban foglaltak szerinti rendezvénybiztosítás szükséges.
2.1.1.74 Zárt térben tartott, 300-1000 fő közötti létszámú zenés táncos rendezvény esetében egy fő gyalogőrség biztosítása szükséges.
2.2.75 Az ellátást szakképzett szakképzett mentőápoló, mentőtiszt, orvos, mentőorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi.
2.3. A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas állandó vagy ideiglenes helyiséget fektetési lehetőséggel.
Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközről, továbbá a szakelsősegély biztosításához szükséges felszerelésről.
2.4. A gyalogőrségi szakelsősegély kötelező felszerelése:
2.4.1. Gyalogőrségi mentőtáska:
A felszereléseket a gyalogőrséget ellátó személy a beavatkozási jogkörétől függően használhatja.
2.4.1.1. A rögzítés és a sebellátás eszközei:
2.4.1.1.1. Steril kötszerek: 5-5 db
- 6x6 lap
- 1/2 x 80 lap
- 1/4 x 80 lap
- gyorskötöző pólya.
2.4.1.1.2. Nem steril kötszerek:
- 5, 10, 15-ös pólya 5-5 db.
2.4.1.1.3. Kéz- és bőrfertőtlenítő-szer.
2.4.1.1.4. Háromszögletű kendő 2 db.
2.4.1.2. Diagnosztikus és betegellenőrző eszközök:
2.4.1.2.1. Vérnyomásmérő és fonendoszkóp,
2.4.1.2.2. Lázmérő,
2.4.1.2.3. Vércukorszint meghatározó készülék tesztcsíkkal,
2.4.1.2.4. Reflex-kalapács,
2.4.1.2.5. Pupilla-lámpa.
2.4.1.3. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei:
2.4.1.3.1. Lélegeztető ballon és maszk,
2.4.1.3.2. Leszívópumpa: taposó vagy egyéb hordozható szívó,
2.4.1.3.3. Leszívó katéterek,
2.4.1.3.4. Száj-garat tubus,
2.4.1.3.5. Magill-fogó.
2.4.1.4. Betegellátás, ápolás, fertőzés elleni védelem eszközei:
2.4.1.4.1. Egyszer használatos fecskendők, tűk, perifériás vénás kanülök,
2.4.1.4.2. Infúziós szerelék,
2.4.1.4.3. Kézi műszerek: olló, csipesz, érfogó, szike,
2.4.1.4.4. Védőkesztyűk, orr-száj maszkok, műanyag védőszemüveg,
2.4.1.4.5. Hulladékgyűjtő veszélyes hulladéknak,
2.4.1.4.6. Hullatakaró.
2.4.1.5. Gyógyszerek:
2.4.1.5.1.76 Injekciók:
- Nem kábító fájdalomcsillapító,
- Simaizom görcsoldó,
- 20%-os glukóz,
- Inzulin antagonista: glucagon,
- Szimpatikus idegrendszeri izgatók: adrenalin.
2.4.1.5.2. Infúzió:
- Izotóniás elektrolit oldat.
2.4.1.5.3.77 Szájon át adható készítmények:
- Véralvadás gátló szerek: acetilszalicilsav,
- Rövid hatástartamú vérnyomáscsökkentő: ACE-gátló,
- Nyelv alá vagy szájnyálkahártyára adható nitroglicerin,
- Beta-2 receptor izgató spray.
2.4.1.5.4. Rektálisan adható készítmények:
- központi idegrendszeri görcsoldók: diazepam,
- lázcsillapító kúp,
- rektális szteroid.
2.4.1.6. Egyéb kiegészítő felszerelés:
- Ampullatartó, zseblámpa.
2.4.1.7. Dokumentáció:
- esetlap